Szanowni Państwo!

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Serwis ten jest stale rozbudowywany i aktualizowany. Informacje publiczne będące w posiadaniu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a nieudostępnione na stronie Biuletynu mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie Informacji Publicznej.

Komunikaty

Wersja do wydruku
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, informuje iż w terminie 14 września - 30 października 2015 roku w 90 miejscowościach rolniczych na obszarze województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego będzie realizowany program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.
  Badania USG jamy brzusznej i USG tarczycy będą przeprowadzane w Mobilnych Gabinetach USG codziennie w godzinach od 9.00 – 17.00.
  Warunkiem udziału w badaniach jest rejestracja pod numerem bezpłatnej infolinii 800 177 333, gdzie każdy otrzyma wyczerpujące informacje dotyczące samych badań, jak i sposobu przygotowania się do nich oraz dostarczenie w dniu badania do Mobilnego Gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z KRUS.
  Program realizowany jest we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  30.09.2015 08:22
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników uprzejmie informuje, iż w zakładce „Wypoczynek letni – wykazy” znajduje się Wykaz Organizacji, którym przyznano dofinansowanie w ramach konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2015 roku w formie półkolonii z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.

  16.06.2015 11:50
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników uprzejmie informuje, iż w zakładce „Wypoczynek letni – wykazy” znajduje się Wykaz Organizacji, którym przyznano dofinansowanie w ramach konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2015 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.

  W zakładce „Wypoczynek letni – wnioski do pobrania” znajduje się Informacja szczegółowa dotycząca konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2015 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.

  22.05.2015 10:32
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zaprasza
  do składania ofert konkursowych na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2015 roku w formie półkolonii z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w terminie od dnia 06 maja 2015 roku do dnia 19 maja 2015 r. , do godziny 16.00.

  Szczegółowe zasady konkursu ofert oraz wzór oferty konkursowej
  znajdują się na stronie www.fsusr.gov.pl/wypoczynek

  06.05.2015 11:12
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
  zaprasza do składania ofert konkursowych w terminie od dnia
  15 kwietnia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2015 r. , do godziny 16.00.
  dotyczących zorganizowania wypoczynku letniego w 2015 r. z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.
  Szczegółowe zasady konkursu ofert oraz wzór oferty konkursowej znajdują się na stronie www.fsusr.gov.pl/wypoczynek

  15.04.2015 12:24
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Wykaz Organizacji, którym przyznano dofinansowanie na podstawie konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2015 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.
  Prosimy o wypełnienie Informacji Szczegółowej dotyczącej konkursu ofert na zorganizowanie zimowego wypoczynku w 2015 r. dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej i przesłanie do Biura Zarządu FSUSR.

  16.12.2014 13:24
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zaprasza do składania ofert konkursowych w terminie od dnia 7 listopada 2014 roku do dnia 24 listopada 2014 r. , do godziny 10.00. dotyczących zorganizowania wypoczynku zimowego w 2015 r. z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Szczegółowe zasady konkursu ofert oraz wzór oferty konkursowej znajdują się na stronie www.fsusr.gov.pl/wypoczynek

  07.11.2014 16:32
 • Uwaga

  Zwrócić należy uwagę przy organizowaniu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, na bezwzględne i ścisłe przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku „w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania” (Dz. U. z 1997 r.Nr12, poz.67 z późniejszymi zmianami)

  Dodatkowo nowym obowiązkiem wychowawcy i kierownika wypoczynku jest przedstawienie organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenia potwierdzającego niekaralność, zgodnie z art. 92 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w którym dodano nowe ustępy 1a i 1b w brzmieniu:
  „1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formach o których mowa w ust.1, wychowawcą lub kierownikiem tej formy wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553, z późniejszymi zmianami), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
  1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego. Kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zwierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1a”

  Obowiązek polegający na przedstawieniu przez wychowawcę lub kierownika wypoczynku organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub, w sytuacji przytoczonej wyżej ,oświadczenia o niekaralności wszedł w życie 26 maja 2014 roku.

  25.06.2014 19:09