Archiwum

Wersja do wydruku
Wyszukaj
Wybierz rok.
Wybierz Kategorię
Data dodaniaikona sortowaniaTytułTreść
30.12.2016Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne dotyczące świadczenia usługi całodobowej ochrony obiektów w Teresinie
30.12.2011Kompleksowa obsługa prawna Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Warszawa: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Numer ogłoszenia 436536-2011; data zamieszczenia 23.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 629 70 96, fax  0 22 629 97 24.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.fsusr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: inny: osoba prawna typu korporacyjnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa prawna Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, która obejmować będzie w szczególności:

-udzielanie konsultacji i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

-sporządzanie pisemnych opinii prawnych i ekspertyz w sposób zrozumiały
i wyczerpujący ze wskazaniem najlepszych z możliwych rozwiązań  w sprawach budzących wątpliwości prawne;

-informowanie o bieżących zmianach prawa dotyczących zakresu działalności Zamawiającego;

-uczestniczenie w rokowaniach prowadzonych przez Zamawiającego, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a w szczególności umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących znacznej wartości;

-zapewnienie pełnego wsparcia prawnego w prowadzonych przez Zamawiającego postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

-opracowywanie i aktualizacja w ścisłej współpracy z komórkami organizacyjnymi projektów wewnętrznych aktów prawnych;

-przygotowywanie projektów umów, porozumień, uchwał, pełnomocnictw, upoważnień oraz projektów pism i wystąpień;

-opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów umów i innych aktów prawnych, przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne;

-reprezentowanie Funduszu Składkowego przed sądami wszystkich instancji
i innymi organami w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd;

-niezwłoczne przedkładanie Zamawiającemu pisemnych informacji o przebiegu rozpraw i wydanych wyrokach w sprawach;

-pomoc prawna w wykonywaniu przez Zamawiającego czynności nadzoru właścicielskiego nad rzeczowym i finansowym majątkiem trwałym w szczególności przy wypełnianiu obowiązków i korzystaniu z praw wynikających z zarządu, dzierżawy i najmu nieruchomości oraz umów dotyczących prowadzonych inwestycji;

-gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi sprawami;

-wykonywanie innych czynności prawnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Zamawiający wymaga świadczenia bieżącej obsługi prawnej w siedzibie Biura Zarządu Funduszu Składkowego przez jedną osobę wskazaną w ofercie do stałej obsługi Zamawiającego, przez min. 25 godz. tygodniowo tj. pięć dni w tygodniu przez co najmniej 5 godzin dziennie wg ustalonego harmonogramu pracy, nie więcej jednak niż 6 godzin dziennie i 30 godzin tygodniowo. Ponadto Zamawiający oczekuje, że poza godzinami ustalonymi w harmonogramie, osoba wskazana do obsługi będzie dostępna telefonicznie do kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego w nagłych przypadkach.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5; 79.11.10.00-5; 79.11.20.00-2; 79.11.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że Wykonawca oraz osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają uprawnienia do wykonywania usług tj. figurują na liście radców prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010r. nr 10, poz. 65 z poźn. zm.) lub adwokatów, o której mowa w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.  z 2009 r. nr 146, poz. 1188 z poźn. zm.).

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia  dołączone do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na należytym wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na kompleksowej obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych lub/i osoby prawnej typu korporacyjnego, realizowanych nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 1 rok, o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 75.000,- złotych brutto.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz usług, dokumenty i oświadczenie dołączone do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi zapewnić do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz osób i oświadczenia dołączone do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu oświadczenie dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

-Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane/bądź są wykonywane należycie.

-Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, doświadczenia zawodowego oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art., 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1, pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1, pkt 2 ustawy

-wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.4.3.2 jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin ważności dokumentów zawierających oświadczenie stosuje się jak wyżej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-wypełniony formularz oferty.

-dowód wniesienia wadium.

-pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku podpisania oferty, oświadczenia, bądź dokumentu albo poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewskazaną w dokumencie rejestrowym do reprezentowania Wykonawcy.

III.7.) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

- cena - 70%

- doświadczenie zawodowe  wykonawcy - 30%

IV.2.2) Wykorzystywana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

-zmiana postanowień umowy i jej warunki zostały przewidziane we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.fsusr.gov.pl .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania ofert: 29 grudnia 2011 r., godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w Biurze Zarządu Funduszu Składkowego, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, III p.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.