Ogłoszenia różne - Inne

Wersja do wydruku

 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników za rok 2016.

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia o wartości szacunkowej netto poniżej 30 tysięcy EURO, jest badanie sprawozdania finansowego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (dalej FSUSR) za rok obrotowy 2016 w 8 Oddziałach Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w Biurze Zarządu FSUSR oraz sprawozdania łącznego FSUSR
i sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem  o prawidłowości i rzetelności sporządzonych sprawozdań.

Informacje dotyczące podstawy prawnej funkcjonowania i organizacji FSUSR dostępne są na stronie internetowej          Zamawiającego: www.fsusr.qov.pl

Miejsce przeprowadzania badania sprawozdania finansowego:

Siedziba FSUSR w Warszawie oraz Oddziały Regionalne KRUS w Białystok, Częstochowie, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, i Warszawie.

2.    Warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca winien spełniać następujące wymagania:

a)       określone przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 maja 2009 r  o biegłych rewidentach
i ich  samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz   o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, Nr 77, poz. 649 z późniejszymi  zmianami),

b)       posiadać doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia,

c)        mieć możliwość zaangażowania co najmniej 6 biegłych rewidentów, niezbędnych do przeprowadzenia

badania sprawozdania finansowego w Oddziałach Regionalnych KRUS i w Biurze Zarządu FSUSR.

3.   Oferta podpisana przez osoby uprawnione powinna zawierać:

a)       wynagrodzenie netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

b)       wyczerpujące informacje o Wykonawcy, w tym m.in. o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie i liczbie biegłych rewidentów,

c)       oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ustawie o biegłych rewidentach,

d)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

e)       dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

f)         wykaz wykonywanych lub wykonanych w okresie trzech ostatnich lat usług polegający na badaniu sprawozdań finansowych z podaniem jednostek sektora finansów publicznych posiadających w swojej strukturze oddziały,

g)       kserokopię aktualnie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC działalności gospodarczej Wykonawcy,

h)       harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Oddziałach Regionalnych KRUS  i w Biurze Zarządu FSUSR,

i)         oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej  FSUSR.

Załączone do oferty  kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność  z oryginałem.

4. Wymagany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu - do dnia 31 maja 2017 roku. Badanie sprawozdań finansowych Oddziałów Regionalnych w miesiącach marzec - kwiecień, według przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu. Przeprowadzenie badania sprawozdania Biura Zarządu i sprawozdania łącznego FSUSR w miesiącach kwiecień - maj.

5.        Wybór biegłego rewidenta dokonany zostanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w miesiącu wrześniu 2016 roku.

6.        Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Funduszu Składkowego USR za 2016 r.", w terminie:

do dnia 19 września 2016 r. do godz.16:00, pocztą na adres: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa lub bezpośrednio w sekretariacie Funduszu Składkowego pod adresem jak wyżej.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 

Badanie USG 2015-09-09 godz 11:07Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników za rok 2014.

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia o wartości szacunkowej netto poniżej 14 tysięcy EURO, jest badanie sprawozdania finansowego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (dalej FSUSR) za rok obrotowy 2014 w 8 Oddziałach Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w Biurze Zarządu FSUSR oraz sprawozdania łącznego FSUSR
i sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem  o prawidłowości i rzetelności sporządzonych sprawozdań.

Informacje dotyczące podstawy prawnej funkcjonowania i organizacji FSUSR dostępne są na stronie internetowej          Zamawiającego; www.fsusr.qov.pl

Miejsce przeprowadzania badania sprawozdania finansowego:

Siedziba FSUSR w Warszawie oraz Oddziały Regionalne KRUS w Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie.

2.    Warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca winien spełniać następujące wymagania:

a) określone przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 maja 2009 r  o biegłych rewidentach
i ich  samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz   o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, Nr 77, poz. 649 z późniejszymi  zmianami.),

b) posiadać doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia,

c) mieć możliwość zaangażowania co najmniej 6 biegłych rewidentów, niezbędnych do przeprowadzenia

badania sprawozdania finansowego w Oddziałach Regionalnych KRUS i w Biurze Zarządu FSUSR. 3.   Oferta podpisana przez osoby uprawnione powinna zawierać:

-->